ویژگی های یک مدرس بازاریابی فروش تبلیغات برند و فروش

یک مدرس بازاریابی باید چه خصوصیاتی داشته باشد

یک مدرس در زمینه مدیریت،بازاریابی، تبلیغات، برند و فروش باید چه ویژگی هایی داشته باشد.

تهیه و تالیف: علی خویه وهمکاران 09372991608     www.khooyeh.com     09122991608  

ارسطو می‌گوید: افتخار کسانی که به دیگران تعلیم می‌دهند، بیش از کسانی است که آنها را به وجود می‌آورند.

 عوامل مؤثر در کارآیی مدرس بازاریابی و فروش 

همزبانی: از نوعی عامل فرهنگی حکایت می‌کند، زیرا زبان از ارکان انسجام فرهنگی است.

اشتراک رأی: به هم نظر بودن و