سوالات کلاس های استاد خویه www.khooyeh.ir 

www.khooyeh.com

www.saleschool.blogfa.com

 

11- کارایی را تعریف کنید؟

 

 

12- اثر بخشی را توضیح دهید؟

 

 

13- از نظر تئوری سازمان ، چه چیزی سازمان را اثر بخش می کند.؟

 

 

14_ آیا  مدیر خوب تصمیم ساز است یا تصمیم گیر  شرح دهید؟

 

 

15- مدیر خوب از هدف تاثیر میگرد یا بر هدف تاپر می گذارد؟

 

نام و نام خانوادگی :                                                                                                                تاریخ:

1- تعریف طراحی و چیدمان فروشگاه را بنویسید؟

2- از اصول مدیریت فروشگاه و چیدمان فروش، 4 اصل را بنو یسید؟

3- مدیریت فروشگاهی را تعریف کنید؟

4- عوامل موثر در ایجاد انگیزه در مشتری را نام ببرید؟

5- ارتباطات را تعریف کنید؟

6- فروشگاههای زنجیره ای از چه مواردی با مشتریان ارتباط برقرار می کنند؟

7- انواع فروشگا هها را نام ببرید؟

8- ویژگیهای فروشگا ههای زنجیره ای را نام ببرید؟

9- روابط عمومی را تعریف کنید؟

10- سمپلینگ چیست؟

11-روش های برقراری ارتباط با مشتریان را شرح دهید؟

12- مزایای سمپلینگ را نام ببر ید؟

13- بازارپردازی یا مرچندایزینگ چیست؟

14- هدف از مرچندایزینگ را بنویسید؟

15- وظایف چیدمان مرچندایزینگ را بنویسید؟

16- وظایف بازار پرداز یا سمپلر را بنویسید؟

17- عوامل مورد نظر مشتری در بازار پردازی را بنویسید؟

 

.نام و نام خانوادگی:                                                                                                                تاریخ :

 

1-     منظور از شکار مشتری چیست؟

2-    چگونه می توان از زمان و حضور در سازمان  برای شکار مشتری استفاده کرد؟

3-    استفاده از ابزار ها و امکانات سازمان در شکار مشتری با ذکر مثال شرح دهید؟

4-    نحوه استفاده از استراق سمع در شکار مشتری چگونه است مثال بزنید؟

5-    افق طلایی دید را توضیح دهید؟

6-    نحوه اسفاده از تملق و چاپلوسی در تکنیک شکار مشتری را شرح دهید؟

7-    چهار مورد از تکنیک های شکار مشتری را نام ببرید؟

8-    انواع حریم را با توضیح شرح دهید؟

9-    ترفند ویزیت به ویزیت را توضیح دهید؟

10-  جابه جایی منطقه ویزیت چه تاثیری در کار فروشندگی دارد؟

11-                        نام و نام خانوادگی:                                                                                   تاریخ:

12-                        1- چند منابع مشتری یابی در کتاب ذکر شده است ؟

13-                                                                                                                                                           الف)18                  ب)22                         ج)20                            د)24

14-                                                                                                                                                           2-بزرگ ترین کتابخانه جهان که از منابع مشتری یابی است و زیر انگشتان شما است چیست؟

15-                                                                                                                                                           الف)کتابخانه                 ب)کتاب زرد                   ج)اینترنت               د) نماشگاه تجاری

16-3-نحوه معرفی به مسئول پذیرش یا مشتری در فراخوان سرد به چه گونه ای است؟

17-                                                                                                                                                           الف)نامتان،نام شرکتتان،شغلتان،سرزده آمده اید                ب)نام شرکتتان،نامتان،سرزده آمده اید، شغلتان

18-                                                                                                                                                           ج)نامتان،شغلتان،اسم شرکتتان، سر زده آمده اید               د)شغلتان،شرکتتان،نامتان،سرزده امده اید

19-                                                                                                                                                           4-مشتری یابی گام چندم در زنجیره فروش حرفه ای است؟

20-                                                                                                                                                           الف)اول                     ب)چهارم                        ج)پنجم                           د) سوم

21-                                                                                                                                                           5- یکی از مفید ترین ابزارها که می توانید به گنجینه فکری یا ارزش ویژه حرفه ای خود اضافه کنید چیست؟

22-                                                                                                                                                           الف)مشتری یابی              ب)سازگاری                 ج)انعطاف رفتاری          د)تفاهم

23-                                                                                                                                                           6-کلید کاربرد موفق مدل انعطاف رفتاری چیست؟

24-                             الف)سازگاری         ب)انعطاف رفتاری              ج)قابلیت تطبیق رفتار         د)تفاهم

25-                             7-کدام یک از افراد زیر شنودگان خوبی نیستند و از اینکه توجهات معطوفشان شود نمی هراسند؟

26-الف)رابطه گرا            ب)معاشرتی                   ج)مدیر                 د) متفکر

27-                             8-کدامیک از افراد زیر یک کسب و کار کننده تمام عیار است و فردی درون گراست؟

28-                             الف)معاشرتی                 ب)متفکر                      ج)رابطه گرا                   د)مدیر

29-                             9.پرس و جو ،گام چندم زنجیره فروش حرفه ای است؟

30-                             الف)سوم                       ب)چهارم                     ج)پنجم                        د) ششم