فرمان برای فروش موفق...101 order for succesfull sale

فرمان برای فروش موفق...101 order for succesfull sale

ادامه مطلب
  

مهندسی فروش ... sale engineering

مهندسی فروش ... sale engineering

مهندسی فروش اولین بخش از مراحل ارتباط با مشتری است

ادامه مطلب
    

هنر فروش... Art of saleفروشنده موفق... Salesman

هنر فروش... Art of sale

هنر فروش را یاد بگیریم
فروشنده موفق... Salesman

نحوه رفتار، تجربه، پوشش و مشتری مداری فروشندگان
موفقیت در فروش... Sale

یک فروشنده خوب می‌تواند هر چیزی را بفروشد
Tandem Umbrella

ادامه مطلب
    

اصول مدیریت فروش از نگاه مایکل دل

اصول مدیریت فروش از نگاه مایکل دل

ادامه مطلب
 

شناخت فرهنگها در فروش بین المللی

شناخت فرهنگها در فروش بین المللی

ادامه مطلب
  

فروشندگان صنعتی؛ نقشها و ویژگیها

فروشندگان صنعتی؛ نقشها و ویژگیها

ادامه مطلب
 

چهار روش برای فروش سریع

چهار روش برای فروش سریع

ادامه مطلب
 

شبکه فروشندگان حرفه ای ایران مدرسه فروش ایران شبکه مدیران فروش

 فروشندگی به قدری اهمیت دارد که آن را به تمام کننده تیم (فوروارد) تشبیه کرده اند. در مقاله »یک روز فروشنده موفق« از لحظه ای که فروشنده چشم باز می کند تا پایان فعالیت روزانه و آخرین لحظات بیداری مورد بررسی قرار گرفته و سعـــی شده است تکنیک های فروشندگی حرفه ای و ویژگی های فروشندگان موفق در قالب اعمال و کردار

ادامه مطلب
   

۱۰ استراتژی مهم در مدیریت بخش فروش

۱۰ استراتژی مهم در مدیریت بخش فروش  
 
  بخش فروش درواقع گلوگاه استراتژیکی بنگاه است.که باید با یک سری استراتژیهای راهبردی ،این بخش را تقویت کرد اصولی را در این مقاله که با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و یا زمینه یابی صورت گرفته برایتان بیان می کنیم که با نصب اصولی این راهبردها بتوان این گلوگاه استرتژیکی را تقویت نمود.  
ادامه مطلب
   

مدرسه فروش ایران فروش خلاق اصول و فنون فروش خلاق محصول خلاق

مدرسه فروش ایران فروش خلاق اصول و فنون فروش خلاق محصول خلاق

ادامه مطلب
   

مدرسه فروش ایران