اساسنامه انجمن مدیران فروش ایران

انجمن مدیریت فروش و بازاریابی ایران

اساسنامه انجمن مدیران فروش و بازاریابی ایران

ریاست انجمن مدیران فروش و بازاریابی : علی خویه

www.khooyeh.com

www.saleengineering.blogfa.com 

فصل اول کلیات و اهداف انجمن مدیران فروش و بازاریابی ایران

ماده 1 : به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه  کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به انجمن مدیران فروش و بازاریابی  ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود ، تشکیل می گردد

ماده 2 :انجمن موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد

تبصره :هیات مدیره می تواند درصورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصل انجمن اقدام کند به شرط آنکه در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی برسد

ماده 4 : انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد 

فصل دوم وظایف و فعالیت ها انجمن مدیران فروش و بازاریابی ایران

ماده 5 : به منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (1) این اساسنامه انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد

بند 1-5 : انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و           بین المللی  بین محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم مدیران فروش و بازاریابی  سروکار دارند

بند 2-5 : همکاری با نهادهای اجرایی ، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن

بند 3-5 : ترغیب و تشویق پژوهشگران و تحلیل از محققان و استادان ممتاز

بند 4-5 : ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی

بند 5-5 : تشکیل گردهمایی های علمی در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی

بند 6-5 : نشر کتب و نشریات علمی

بند 7-5 : ایجاد واحد یا شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی ایران ، به منظور جذب ایرانیان تحصیلکرده مقیم خارج از کشور

فصل سوم انواع و شرایط عضویت  انجمن مدیران فروش و بازاریابی ایران

ماده 6

بند 1-6 :عضویت پیوسته

    موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیران فروش و بازاریابی  و رشته های وابسته باشند می توانند به عضویت پیوسته انجمن در آیند

بند 2-6 :عضویت وابسته انجمن مدیران فروش و بازاریابی ایران

    افرادی که دارای شرایط زیر هستند می توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند.

کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند 6-1 شاغل باشند

بند 3-6 : عضویت دانشجویی

    کلیه دانشجویانی که دررشته های مدیران فروش و بازاریابی  به تحصیل اشتغال دارند

 

بند 4-6 : عضویت افتخاری انجمن مدیران فروش و بازاریابی ایران

    شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در      زمینه های مدیران فروش و بازاریابی  حائز اهمیت خاص باشد یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای نموده باشند

 

بند 5-6 :اعضای حقوقی

   سازمانهایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآین

 

تبصره 1 : افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از      رشته های مذکور در بند 6-1 می باشند با تصویب هیات مدیره می توانند  به عضویت پیوسته انجمن در آیند

تبصره 2 :اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستن

ماده 8 : عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد :

بند 1-8 :استعفای کتبی

بند 2-8 : عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره : تائید خاتمه عضویت با هیات مدیره است

فصل چهارم :‌ارکان انجمن انجمن مدیران فروش و بازاریابی ایران

 

ماده 9 : ارکان اصلی عبارتند از :

    الف مجمع عمومی    ب- هیات مدیره (شورای اجرائی)

    ج- بازرسی یا ( بازرسان )  

الف- مجمع عمومی

ماده 10: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود

بند 1-10: مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا رای کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات اکثریت آراء معتبر است

بند 2-10 : در صورتیکه در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت ، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل   می شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت

بند 3-10 : مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری یا  دعوت هیات یا بازرس ( بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم تشکیل می شود

تبصره 1 : دعوت برای تشکیل مجامع عمومی بصورت کتبی است یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد

 

تبصره 2 : یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط براینکه هیات مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضا ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی ایشان در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود ، توسط هیات مدیره و بازرس تصریح نمای.

تبصره 3 :‌ در صورت تحقق تبصره فوق ، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیات رئیسه مجمع از میان اعضا انتخاب خواهد شد

ماده 11 : وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده

بند 1-11 : انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان

بند 2-11 : تصویب خط مشی انجمن

بند 3-11 : بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرس یا  بازرسان

بند 4-11 : تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن

بند 5-11 : تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

بند 6-11 : عزل هیات مدیره ( شورای اجرایی) و بازرس یا بازرسان

بند 7-11: تصویب انحلال انجمن

بند 8-11 : بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن

تبصره 1 : مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند

تبصره 2 :اعضای هیات رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شود

تبصره 3 : اعضای هیات رئیسه از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیات مدیره و بازرس کاندیدکرده اند

تبصره 4 :مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیمگیری در بندهای 11-5 و11-6و11-7 تشکیل می شود 

ب هیات مدیره انجمن مدیران فروش و بازاریابی ایران

ماده 12- هیات مدیره انجمن مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد که هر 2 سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند

بند 1-12 : حداکثر دو نفر از اعضاء هیات مدیره می توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیات مدیره اصلی انتخاب شوند .

بند 2-12 : عضویت در هیات مدیره افتخاری است

بند 3-12 : هیات مدیره حداکثر یک تا دو ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید

بند 4-12 : کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیات مدیره و یک نفر از اعضای اصلی هیات مدیره همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس هیات مدیره یا یک نفر اعضای اصلی هیات مدیره که تفویض اختیار شده باشد

بند 5-12 : هیات مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل  جلسه هیات مدیره حداقل سه روز است

بند 6-12 : جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت   می باید و تصمیمات متخذه یا اکثریت آرای موافق معتبر است

بند 7-12 : کلیه مصوبات هیات مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیات مدیره نگهداری می شود

بند 8-12 : شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیات مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متفاوت در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود

بند 9-12 : در صورت استعفاء ، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد

بند 10-12 : شرکت بازرس یا ( بازرسان) در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای مجاز است

بند 11-12 : هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان تصدی خودنسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون        انجمن های علمی ارسال نماید

تبصره : هیات مدیره پیشین تا تایید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت

ماده 13 : هیات مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است :

بند 1-13 : اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

بند 2-13: تشکیل گروه های علمی انجمن تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

بند 3-13 : هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام دهد

بند 4-13 : جز دربارة موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام دربارة آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می باشد

بند 5-13 : تهیه گزارش سالانه و تصمیم تراز مالی و صورتحساب در آمد و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر

بند 6-13 : اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی درتمام مراجع دادرسی با حق تعیین وکیلی و حق توکیل غیر

بند 7-13 :انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

بند 8-13 :اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چهارچوب وظایف انجمن

بند 9-13 : جلب هدایا و کمکهای مالی

بند 10-13 :اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی

بند 11-13 : اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی و داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

بند 12-13 : ارسال گزارش های لازم به کمیسیون انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

بند 13-13 : هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل وانتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترمین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر معقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است ، انجام دهد 

ج بازرس یا بازرسان انجمن مدیران فروش و بازاریابی ایران

ماده 14 : مجمع عمومی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت 2 سال انتخاب می نماید

تبصره : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است

ماده 15 : وظایف بازرس یا یا بازرسان به شرح زیر است :

بند 1-15 : بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

بند 2-15 : بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

بند 3-15 : گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره : کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیات مدیره برای بررسی در دسترس بازرس یا بازرسان قرار گیرد

فصل پنجم : گروههای علمی انجمن

 

ماده 16 : انجمن می تواند گروه ها وکمیته های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیات مدیره تعیین می شود به فعالیت می پردازند

 1. گروههای تخصصی
 2.  
 3.  
 4. کمیته آموزش و پژوهش
 5.  
 6.  
 7. کمیته انتشارات
 8.  
 9. کمیته آمار و اطلاعات
 10.  
 11. کمیته پذیرش و روابط عمومی
 12.  
 13. کمیته گردهمایی های علمی

 

بند 1-16 : تهیه و تصویب آیین نامه تشکیل گروهها و کمیته ها با انجمن است

 

فصل ششم : بودجه و مواد متفرقه

 

ماده 17 منابع مالی انجمن عبارتند از :

بند 1-17 : حق عضویت اعضا

بند 2-17 :درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای

بند 3-17 : دریافت هدایا و کمکها

بند 4-17 : کلیه عواید و در آمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهد شد

ماده 18 درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال         می شود

ماده 19 کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می شود

ماده 20 هیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یاتخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته وخود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانندمبادرت به انجام معاملات یا موسسه نمایند . بعد از انحلال دارایی انجمن یا به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی به یکی از    وزارتخانه ها یا موسسات و یا نهادهای انقلاب اسلامی واگذار می گردد 

 

ماده 21 کلیه مدارک و پرونده های مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیتهای انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری         می شود و در مواقع مراجعة مرجع نظارت با سایر مراجع صلاحیتدار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت

ماده 22- هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی معتبر است

ماده 23- انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارند

ماده 24- در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی ،‌همان مجمع هیات تصفیه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدکرد. هیات تصفیه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی کلیه دارائیهای منقول و غیر منقول انجمن را با نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی به یکی از موسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند

ماده 25- این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل ، 25 ماده ، 56 زیر ماده(بند )و 15 تبصره درجلسه مورخ مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید 

اساسنامه انجمن مدیران فروش و بازاریابی

ریاست انجمن مدیران فروش و بازاریابی : علی خویه

www.khooyeh.com

www.saleengineering.blogfa.com