کتابهای مدیریتی
مدیریت منابع انسانی در اروپا PDF Print E-mail
تالیف و ترجمه : دکترحبیب اله دعائی و هادی رمضانیان فهندری
ناشر : بیان هدایت نور
شمارگان : 2000 نسخه
نوبت چاپ : اول- پاییز 1386
چاپ و صحافی : دانشگاه فردوسی مشهد
قیمت :
مرکز پخش : داوودی- 09153141285
 
به سازی منابع انسانی PDF Print E-mail
تالیف و ترجمه : دکترحبیب اله دعائی و کریم مردانه
مرکز پخش : داوودی- 09153141285
 
سازمانها در بستر جهانی شدن PDF Print E-mail
تالیف : دکترحبیب اله دعائی و مرضیه عالی
ناشر : ببیان هدایت نور
شمارگان : 1000 نسخه
نوبت چاپ : اول، تابستان 1384
چاپ و صحافی : دانشگاه فردوسی مشهد
قیمت : 16000 ریال
مرکز پخش : داوودی- 09153141285
 
قرآن، مدیریت و علوم سیاسی PDF Print E-mail
ghoran.jpg
گردآوری : بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه
ناشر : بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه
شمارگان : 2000 نسخه
نوبت چاپ : اول، 1384
چاپ و صحافی :
قیمت : 120000 ریال
مرکز پخش :

 
تفکر مدیریتی PDF Print E-mail
تالیف و ترجمه : دکترحبیب اله دعائی
ناشر : بیان هدایت نور
شمارگان : 2000 نسخه
نوبت چاپ : اول، 1382
چاپ و صحافی : دانشگاه فردوسی مشهد
قیمت : 17000 ریال
مرکز پخش : 09153141285- داوودی
 
تجربه ارتباطات در روابط انسانی PDF Print E-mail
ترجمه : دکترحبیب اله دعائی
ناشر : دانشگاه فردوسی مشهد ertebatat.jpg
شمارگان : 2000 نسخه
نوبت چاپ : اول، 1376
چاپ و صحافی : دانشگاه فردوسی مشهد
قیمت : 8800 ریال
مرکز پخش : 09153141285- داوودی
 
 
مدیریت تحول (در سازمان) PDF Print E-mail
تالیف : دکترحبیب اله دعائی، طیبه امین فر و میترا کاردانی tahavol.jpg
ناشر : بیان هدایت نور
شمارگان : 2000 نسخه
نوبت چاپ : اول، پاییز 1385
چاپ و صحافی : دانشگاه فردوسی مشهد
قیمت : 40000 ریال
مرکز پخش : 09153141285- داوودی
 
 
مدیریت توسعه PDF Print E-mail
تالیف : دکترحبیب اله دعائی tosee.jpg
ناشر : بیان هدایت نور
شمارگان : 2000 نسخه
نوبت چاپ : اول، پاییز 1385
چاپ و صحافی : دانشگاه فردوسی مشهد
قیمت : 35000 ریال
مرکز پخش : 09153141285- داوودی
 
سیستم های خرید، مدیریت انبارداری و توزیع PDF Print E-mail
sistem.jpg
تالیف : دکترحبیب اله دعائی
ناشر : بیان هدایت نور
شمارگان : 2000
نوبت چاپ : دوم، تابستان 1385
چاپ و صحافی : دانشگاه فردوسی مشهد
قیمت : 25000 ریال
مرکز پخش : 09153141285- داوودی
 
مهارتهای مدیریتی PDF Print E-mail
مهارتهای مدیریتی maharat.jpg
تالیف : دکترحبیب اله دعائی ودکتر سعید مرتضوی    
ناشر : بیان هدایت نور    
شمارگان : 1000    
نوبت چاپ : اول، تابستان 1384    
چاپ و صحافی : دانشگاه فردوسی مشهد    
قیمت : 35000 ریال    
مرکز پخش : 09153141285- داوودی
  

 
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن PDF Print E-mail
mabani.jpg
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
تالیف :دکتر محمدعلی انصاری، دکترحبیب اله دعائی و دکترسعید مرتضوی    
ناشر : بیان هدایت نور    
شمارگان : 1000    
نوبت چاپ : چهارم، پاییز 1385    
چاپ و صحافی : دانشگاه فردوسی مشهد    
قیمت : 18000 ریال    
مرکز پخش : 09153141285- داوودی    

 
مدیریت منابع انسانی PDF Print E-mail
مدیریت منابع انسانی(نگرش کاربردی) modiriyat.jpg
تالیف : دکترحبیب اله دعائی    
ناشر : بیان هدایت نور     
شمارگان : 1000 نسخه    
نوبت چاپ : ششم، تابستان 1386    
چاپ و صحافی : چاپخانه دانشگاه فردوسی مشهد     
قیمت : 30000 ریال     
مرکز پخش : 09153141285- داوودی
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
آدکار PDF Print E-mail
آدکار؛ یکهای کاربردی تغییر در کسب و کار، ترجمه مونا محمدزاده جور . چاپ اول 1388 adkar.jpg
این کتاب ، دربارهی روشهای تغییر است . ما همه خواهان تغییریم . اما به محض اولین تغییر ، با آن مقاومت می کنیم
. این نگرش هم در شخص ، هم در خانواده ، هم در سازمانها ، و هم در کشورها رایج است . چگونه می توانیم این
مقاومتها را کنار بگذاریم تا به سطحی بالاتر برسیم ، هدف این کتاب است . کوشش وافر این کتاب دربارهی معرفی
روشهایی است است که قابلیت اجرا و کاربرد دارند ؛ برای آنها که عمیقاً در پی تغییرند.
 
کیفیت خدمات PDF Print E-mail
نویسندگان:پروفسور والری آ.زیتامل و پروفسور ا.پاراسورامان
مترجمان: دکتر کامبیز حیدرزاده و دکتر علی حاجیها
ناشر:کساکاوش
نوبت چاپ: اول پاییز 1387، 144 صفحه
شمارگان:2000 نسخه
بهاء:28000 ریال
تلفن دفترپخش:88849461 و 2-66417532
 
مهارت های کاربردی کارآفرینی PDF Print E-mail

نویسنده: استفن سی هارپر

ترجمه: علیرضا حدادیان

زیر نظر: دکتر شمس الدین ناظمی

ناشر: انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی

نوبت چاپ:اول- پاییز1387

شمارگان: 1000 نسخه

بهاء: 40000 ریال