مدرس فروش باید خود تجربیاتی از فروش و بازاریابی داشته باشدمدرس تجربی فروش