بازاریابی پارتیزانی بازاریابی چریکی  Guerrilla Marketing campaigns

Great guerrilla marketing in action, dentist advertisement

بازاریابی پارتیزانی بازاریابی چریکی  Guerrilla Marketing campaigns

...

..

..

.


ادامه مطلب
 
 
بازاریابی پارتیزانی تبلیغات پارتیزانی  بازاریابی چریکی  Guerrilla Marketing campaigns
ادامه مطلب

بازاریابی دهان به دهان

 

 

 

 

 

 

 

سمینار آموزشی کاربردی بازاریابی دهان به دهان

کارگاه آموزشی بازاریابی دهان به دهان - فروش دهان به دهان

مدرس: علی خویه   www.khooyeh.com    www.alikhooyeh.blogfa.com

سمینار آموزشی بازاریابی دهان به دهان برای کارکنان فروشندگان و سرپرستان فروش شرکت تیما و دانشکده مدیریت  برگزار شد