علی خویه

کارگاه آموزشی بازاریابی فروش فنون مذاکره
کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات حرفه ای و اثربخش تاکتیک های بازاریابی خلاق مدرس بازاریابی و فروش